คณะกรรมการ


คณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาชัยนาท มีดังนี้

๑. ร้อยเอก ชาคริต    ศึกษากิจ   ประธานกรรมการ

๒. นายสมุทร  พรมหมเกษตรินทร์ รองประธานคณะกรรมการ

๓. นางอาภรณ์  นุ่มหอม  กรรมการ

๔. นางสาวอนงค์  รื่นฤทธิ์ กรรมการ

๕. นางสาวละมัยพร  รื่นฤทธิ์ กรรมการ

๖. นายพิชัย ฉิ่มขันธ์ กรรมการ

๗.นายภูวนาท  บัวเสนาะ กรรมการ

๘.นางสาวจรัญญา  หงษาครประเสริฐ กรรมการ

๙.พลตรีอุทิศ  วิวัฒนกิจ  กรรมการและเหรัญญิก

๑๐.นายวุฒิ  ไตรธีระประภาพ กรรมการและเลขานุการ

Visitors: 19,388